Žijeme (a)sociálně! facebook.com/easymagazine →

“Celoživotní vzdělávání bude v budoucnu nutností, nikoli volbou,“ říká rektor University of New York in Prague

Rektor UNYP pro EASY hovoří o americkém stylu výuky, českém vzdělávacím systemu, globalizaci a českém způsobu slavení Velikonoc. “Český vzdělávací system by měl být více zaměřen na praktickou výuku,“ říká.

Jen v Praze existuje několik anglofonních univerzit. Čím je UNYP jedinečná?

UNYP je největší anglofonní instituce vyššího vzdělávání v ČR. V Praze své studijní programy nabízí od roku 1998. Je to jediná instituce v zemi nabízející v USA uznávané bakalařské programy ze State University of New York. Díky své akreditaci od MŠMT je to jediná instituce v zemi nabízející svým studentům možnost volby, u většiny programů je možné získat jak americký, tak evropský titul. Podobných institucí je v  Evropě jen pár. Ale základní kvalitou přisuzovanou UNYP je rozvoj kritického myšlení a zaměření na studenty ve vzdělávání, což vede k produkci kvalitních absolventů, která je potvrzena úspěchem našich někdejších studentů v profesním životě nebo jejich častým přijímáním do stipendijních programů nejlepších zahraničních univerzit pro další studium. Tohoto dosahujeme výběrem správných vyučujících a akademickou podporou, kterou studentům poskytujeme mimo učebny.

Je známo, že váš studijní program je “založen na americkém stylu univerzitní výuky“. Co to znamená?

Americký způsob univerzitní výuky praktikovaný na UNYP je zaměřen na kritické myšlení studentů vedle velmi praktické orientace učení. Toho dosahujeme přístupem zaměřeným na studenty, který stimuluje myšlení, je orientován na řešení problémů a vyžaduje aktivní účast. To je kombinováno s malými třídami, intenzivním akademickým poradenstvím s přehledem a zaměřením na individualní vývoj. Naši studenti jsou podporováni a vychováváni vyučujícími, kteří mají kromě akademických kvalifikací i praktické mezinárodní zkušenosti ve svých oborech. Každému studentovi je přidělen akademický poradce, který mu bude pravidelně během každého semestru po celou dobu studií poskytovat své rady. Tito vyučující se také soustředí na vývoj analytických, řídících a rozhodovacích schopností, které jsou v jednadvacátém století potřeba pro karierní úspěch a naplněný život. Studenti se aktivně účastní hodin, učí se debatovat a prezentovat své názory. Učí se nalézat a používat zdroje, pracovat nezávisle i spolupracovat v rámci pracovních skupin. To vše v mezinárodním prostředí a v angličtině.

Jaké konkrétní výhody má studium na UNYP?

Kromě možnosti tzv. „dual degree“, amerických bakalařských programů a kvality nabízeného vzdělání mohou naši studenti semestr studovat v programech šitých na míru v zahraničí díky bilaterálním dohodám, které máme s prestižními institucemi v USA, jiných evropských zemích, Asii a Latinské Americe. Naši studenti využívají specializované karierní podpory a mnoha možností stáží u našich partnerů. Výhodou je také možnost volného využití sportovního zázemí, podpora mimoškolních aktivit, několik aktivních studentských klubů a společností a otevřené přednášky hostujících mezinárodních vědců, diplomatů a vysoce hodnocených odborníků. Mají zdarma přístup k možnostem dodatečné výuky přístupné všem studentům v různých studijních oborech, mohou využívat jednu z největších soukromých knihoven v ČR a mají také přístup k jedné z největších online knihoven na světě s podporou SUNY. Výhody jim plynou také z partnerských programů otevřených komunitě UNYP.

Čím jste se zabýval před svým vstupem do komunity UNYP?

Mám kombinaci akademických, korporátních a podnikatelských zkušeností, odpovídající duchu UNYP a závazku ke studentům najímat vyučující, kteří mají potřebné akademické kvalifikace i praktické zkušenosti, které mohou být využity k akademickému vývoji našich studentů. Býval jsem předsedou Oddělení managementu technologií a podnikání na CEU (Central European University), mám dvacet let korporátních a poradenských zkušeností v telekomunikačním sektoru a jako aktivní podnikatel a investor, což koresponduje s předměty, které učím na UNYP, jsem byl součástí startu sedmi nových společností ve střední a východní Evropě.

Jaký je váš názor na systém vyššího vzdělávání v ČR?

Český vzdělávací systém může čerpat z právem nabytého uznání některých velmi dobrých univerzit, které mají špičková výzkumná pracoviště a dobré vědce. Čeští studenti jsou pilní a motivovaní a jejich obecná úroveň angličtiny se od roku 1998, kdy UNYP začala nabízet své programy v ČR, o hodně zlepšila. Český vzdělávací systém by ale mohl být více zaměřen na praktickou výuku, spíše než teoretickou, což by české studenty lépe přizpůsobilo potřebám moderní ekonomiky. Podobné komentaře jsou velmi časté mezi zaměstnavateli na trhu. Naši čeští studenti se stávají jedněmi z našich nejúspěšnějších absolventů, protože si z předchozích studií odnášejí silný teoretický základ. S naším již zmíněným vzdělávacím zaměřením jim můžeme pomoci stavět na vědomostech, které získali v přechozím studiu a zároveň tříbit jejich “soft skills” směrem k potřebám trhu.

Je mezi českými studenty a například americkými studenty zásadní rozdíl?

Ano, přestože každý student je jiný. Dá se říci, že čeští studenti přicházejí s lepšími vědomostními schopnostmi hlavně v kvantitativních oblastech i s lepším teoretickým základem. Nemívají problém s pochopením komplexních konceptů a zvládají dlouhé hodiny studia. Američtí studenti přicházejí s lépe vyvinutými “soft skills”, kritickým myšlením a také s analytickými schopnostmi, umí být velmi aktivní a jsou silně orientováni na řešení problémů. Jsou velmi motivovaní, oddaní a velmi flexibilní v obdobích, kdy musí tvrdě pracovat. Naším cílem na UNYP je zajištění toho, aby všichni studenti byli silní ve všech výše zmíněných oblastech.

Co si myslíte o Češích a jejich zvycích?

Velmi mi vyhovuje život v ČR s mou rodinou. Česká republika (a Praha obzvlášť) má skvělé kulturní možnosti a prostředí vhodné pro rodinu. Praha je kosmopolitní město a přes občasné jazykové bariéry je to dobré místo k životu. Po čase jsme si vytvořili silné přátelské vztahy s některými Čechy. Také jsem vždy rád mezi studenty UNYP, kteří mne inspirují a dávají mi hodně nové energie.

Pokud jde o zvyky, Češi jsou přímí, racionální, hovorní a obecně dobře vzdělaní. Jsou přátelští a mají mnoho kulturních tradic. Také mám pocit, že jsou velmi úspěšní ve vyvažování práce a osobního života, mnohem více než mnoho jných lidí. Některé zvyky jsou neobvyklé, zajímavé a také zábavné, například český způsob slavení Velikonoc je velmi jedinečný.

UNYP je známa jako “nejrůznorodější a nejvíce multikulturní univerzita v ČR”. Proč považujete mezinárodní prostředí a multikulturní zkušenost za tak důležité?

Především považuji mnohonárodnostní zkušenost nebo lépe mnohonárodnostní způsob myšlení za předpoklad dlouhodobého profesního úspěchu a plného života v jednadvacátém století. České republika je součástí EU a její ekonomika je otevřena světu. Obchod, podnikání, cestování do zahraničí a internet udělaly svět mnohem menším místem a nemyslím, že se to někdy změní. Mezinárodní společnosti otevřely své pobočky ve všech koutech země, přinesly s sebou přímé zahraniční investice a zaměstnaly stovky tisíc Čechů. Český export je jedním z hlavních motorů růstu České republiky. To vše naznačuje, že “vítězi“ budou mnohonárodnostně vzdělaní studenti, kteří chápou globalní jazyk obchodu či globalní jazyk své perspektivní oblasti, mají silné jazykové schopnosti, chápou a poznali různé kultury, zvládají práci či spolupráci s kolegy z různých zemí a prostředí, mají mezinárodní informační síť a jsou schopni sledovat dění, které je pro ně důležité a identifikovat možnosti mimo hranic země, ve které žijí. Zkrátka, mají to čemu říkám “mezinárodní způsob myšlení”. Naši absolventi by měli být schopni mít tento “způsob myšlení”, mít schopnosti nutné k soutěži a úspěchu na mezinárodní úrovni, i když chtějí pouze žít v ČR a profesně zde uspět.

Takže toto je oblast, ve které se UNYP velmi liší od mnoha jiných institucí vyššího vzdělávání v této zemi. Studenti různých národností se mohou jeden od druhého učit během společného studia a chápat kulturní rozdíly. V rámci naší relativně malé studentské populace čítající méně než tisíc studentů máme studenty z více než šedesáti zemí reprezentujících všechny kontinenty světa, které učí více než stopětadvacet vyučujících z více než dvaceti zemí (z nichž většina jsou rodilí mluvčí anglického jazyka). Toto multikulturní prostředí činí UNYP nejrůznorodější univerzitou v ČR i oblasti střední a východní Evropy. Tato diverzita nabízí našim studentům skvělou výhodu ve studiu a zvládání globální povahy dnešního světa.

Jaké máte s UNYP plány do budoucna? Jak vnímáte její roli ve světě zítřka?

Plánujeme udělat z Prahy uznávanou lokalitu pro vysoce kvalitní mezinárodní studia, podobnou některým velkým evropským městům, kde kvalitní anglofonní instituce přitahují dobré studenty z celého světa a zároveň na základě rozvinutého talentu budují silná odvětví. Určitě chceme expandovat do několika dalších disciplín a také upevnit uznání naší instituce na regionální úrovni.

Co si myslíte o současných trendech ve vzdělávání?

Všude na světě se univerzity stávají praktičtějšími a účinnějšími v přípravě studentů se schopnostmi opravdu potřebnými v jejich disciplínách. Toto je pozvolná změna, která je ale univerzální a pravděpodobně nezvratná. Univerzity se budou muset energičtěji soustředit na to, co je potřebné v reálné ekonomice, a budou muset rychleji přizpůsobovat své studijní programy souvisejícím potřebám.

Inovace a technologie budou navíc hrát roli v poskytování rychlejšího a efektivnějšího přístupu k vědomostem a vzdělávací programy se stanou koncentrovanějšími a v jistých obdobích kratšími, přičemž vzdělávání jednotlivce neproběhne najednou na začátku jeho profesní kariery, ale rozšíří se do studia v několika fázích v průběhu této kariéry.

Na UNYP jsme zavedli takzvanou Business Advisory Board s respektovanými členy obchodní komunity v Praze, která se pravidelně schází a poskytuje doporučení, která nám pomáhají učinit naše osnovy užitečnějšími pro rozvoj důležitých schopností pro naše studenty.

Věříte v celoživotní vzdělávání?

Ano, velmi. Já sám jsem během svého dosavadního života prošel třemi různými vzdělávacími programy a sám jsem mohl pozorovat, jak mi každý z nich pomohl rozšířit mé vědomosti a chápání mého podnikání a pomohl mne pohánět vpřed. Celkem upřímně, tohle se v budoucnosti nakonec stane požadavkem pro udržení kontinualního profesního vývoje a nemyslím si, že to bude možnost pouze pro profesionaly, kteří chtějí udržovat náskok a stále se zlepšovat. Celoživotní vzdělávání bude mít mnoho tvarů a forem, jako delší či kratší univerzitní programy nebo specializované kratší kurzy od univerzit či jiných poskytovatelů vzdělání.

Toto pozorujeme na UNYP na našich absolventech MBA programů akreditovaných IACBE. Průzkum mezi absolventy ukázal, že většina MBA absolventů UNYP je povýšena do osmi měsíců od získání titulu. Oproti svým protějškům bez MBA mají v rámci tří let od absolvování o 46% vyšší platy a vykazují lepší kvalitu života díky schopnosti pracovat chytřeji – nikoli déle. Naši studenti mají přístup k naší síti absolventů MBA, největší a nejúspěšnější skupině svého druhu v ČR. Toto našim studentům umožňuje budovat silné osobní a profesní sítě, které jim pomohou dosáhnout svých životních cílů s pomocí podobně smýšlejících jednotlivců a společností.

Toto je trend, který je pozorován v několika dobrých MBA nebo profesně specializovaných studijních programech v Evropě.

Komentáře

Žijeme (a)sociálně

Spolupracujeme

  • Majáles
  • Scio